สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต
 
       
 
อาจารย์สมโชค   เนียนไธสง
ประธานสาขาวิชา ออกแบบดิจิทัลอาร์ต

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศป.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์ )
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ศิลปกรรมและศิลปะประยุกต์ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม

link website

 
 
 
อาจารย์อลงกรณ์  ศุภเอม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : ศป.บ. (การออกแบบภายใน )
มหาวิทยาลัยศิลปากร
link website     
      
อาจารย์มนตรา  ตรีชั้น

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศ.ม. (ทัศนศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศิลปกรรม)
วิทยาลัยครูนครปฐม
link website     
   
อาจารย์นพรัตน์  กุมภะ   

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศป.ม. นฤมิตศิลป์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ศิลปกรรมและศิลปะประยุกต์ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม

link website

     
     
อาจารย์อรรถ อารีรอบ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

link website     
   
อาจารย์โอภาส แก้วต่าย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
link website     
     
อาจารย์ธีร์ คำหอม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศ.ม.(ทัศนศิลป)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ดิจิทัล อาร์ท)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
link website       

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066