งานการเงินและงบประมาณ

 

ภาระงานหลักงานการเงินและงบประมาณ

1. งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
2. บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบบัญชี 3 มิติ
3. บันทึกคำของบประมาณในระบบงาน 3 มิติ
4. เจ้าหน้าที่พัสดุคณะลงนามตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจ้าง
5. ผู้ตรวจสอบสัญญายืมเงิน
6. ให้คำปรึกษาต่าง ๆ
7. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง งานการเงินและงบประมาณ

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการให้บริการงานการเงินและงบประมาณ (Flowchart)

กระบวนการอนุมัติโครงการภายใต้อำนาจของคณบดี
กระบวนการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ
การจัดทำคำของบประมาณประจำปี
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร
การเบิกเงินค่าอาหาร/อาหารว่าง/ค่าพาหนะและค่าที่พักวิทยากร
การเบิกเงินค่าสอนกศ.พป./ค่าสอนเกินภาระงาน
การเบิกเงินค่าสอนกศ.พป.หมู่เรียนพิเศษ
การยืมเงินทดรอง
การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา
การเบิกค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการประจำคณะ/ประเมินผลการสอน/ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ)

 

คู่มือ  และข้อมูลงานการเงินและงบประมาณ

ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไข

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

งานวิจัยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานการเงินและงบประมาณ

อนุมัติโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร
รายงานสรุปโครงการ
บันทึกข้อความยืมเงินทดรอง ไม่เกิน 100,000 บาท
บันทึกข้อความยืมเงินทดรอง เกิน 100,000 บาท
บันทึกข้อความ รายงานการประชุม การอบรม การสัมมนา
สัญญาค้ำประกัน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
สัญญาเช่ารถยนต์โดยสาร