ระบบงานสารบรรณและธุรการ
ภาระงานหลัก

ภาระงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. พิมพ์หนังสือขอบคุณ เช่น หน่วยงานที่มอบหนังสือ วารสาร
 2. พิมพ์หนังสือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
 3. พิมพ์คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ (ลงนามโดยอธิการบดี)
 4. พิมพ์หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ
 5. พิมพ์คำสั่งคุมสอบกลางภาค และปลายภาค  ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.พป.
 6. พิมพ์ตารางรับ–ส่งข้อสอบปลายภาค และกลางภาค ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.พป.
 7. พิมพ์หนังสือเชิญวิทยากร
 8. พิมพ์บันทึกถึงประธานสาขาวิชา
 9. การควบคุมการใช้โทรศัพท์ จำนวน 2 เลขหมาย
 10. รับ- ส่งจดหมาย  และควบคุมดูแลจดหมาย EMS / P / R
 11. การจัดเก็บหนังสือ (ภายใน–ภายนอก) คำสั่งทั่วไป ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 12. งานประชาสัมพันธ์ (ติดบอร์ดคณะและ E-mail) จากหนังสือภายนอก
 13. งานเช็คสมุดเซ็นชื่อนักศึกษา กศ.พป.

    14. เก็บข้อมูลทำ SAR กพร. เช่น การเป็นวิทยากร กิจกรรม โครงการที่ให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน

    15. เก็บหลักฐาน บันทึก “ขอแก้เกรด ร ขส  I”

    16. งานลงสมุดการประชุมของคณบดี

    17. งานรับเวียนหนังสือราชการภายใน – ภายนอก คำสั่ง ประกาศ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมถ่ายเอกสารแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

    18. งานบริการอื่น ๆ เช่น งานบริการนักศึกษาเบิกกุญแจ ไมโครโฟน ลำโพง ปลั๊กสามตา สาย LCD งานบริการอาจารย์เบิกโน้ตบุ๊ค เครื่อง LCD

   19. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดี หรือคณาจารย์ในคณะ

 

หมายเหตุ : งานธุรการบันทึกทุกฉบับจะต้องประทับตรารับ ลงเลขรับ ลงวันที่   และเวลา ทุกเรื่องที่รับมา  นำเสนอคณบดี แล้วดำเนินการขั้นต่อไป

 

ขั้นตอนงานที่รับผิดชอบ

แบบฟอร์มต่าง ๆ