งานวิชาการ…(คุณกนกวรรณ)  เบอร์สำนักงาน  034-261066  เบอร์ภายใน 3334

  • บันทึกข้อความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ สอนชดเชย
  • รวบรวมและตรวจสอบผลการเรียน การส่งเกรด แก้ไขเกรด
  • เบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษ ลงเวลาปฏิบัติการสอน อาจารย์พิเศษ และภาคปกติ
  • ตรวจสอบการส่งแบบบันทึกการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละวิชา
  • รวบรวมการนิเทศของอาจารย์
  • อัตรากำลัง เปิดหมู่เรียนพิเศษ การเรียนร่วม