งานสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)   ::    (คุณธัญวสุ)  เบอร์สำนักงาน  034-261066  เบอร์ภายใน 3334

::: ภาระงานหลัก :::
  • บริการตรวจข้อสอบ
  • ระบบบทเรียนออนไลน์
  • ระบบเว็บไซต์อัตโนมัติ
  • เครื่องคอมพิวเตอร์
  • ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
คู่มือการทำงาน
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 

การใช้งานระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)