:: ตารางสอบภาคปกติ ::

 

ตารางสอบกลางภาค

   28-8-2566  : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 ภาคปกติ
   19-9-2565  :  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคปกติ
   13-01-2563 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคปกติ
   11-08-2562 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคปกติ
   14-02-2562 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ภาคปกติ
   18-09-2561 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคปกติ
   19-02-2561 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคปกติ
   24-10-2560 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 ภาคปกติ
   24-10-2560 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคปกติ
   

 

 

 

ตารางสอบปลายภาค

  6-11-2566 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษาภาคปกติ (UPdate 14-11-2566) 
  27-03-2566 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษาภาคปกติ 
  17-11-2565  : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษาภาคปกติ
  20-09-2562 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 นักศึกษาภาคปกติ
  17-06-2562 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2561 นักศึกษาภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน)
  01-04-2562 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาภาคปกติ
  31-10-2561 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติมคณะครุศาสตร์)
  29-10-2561 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาภาคปกติ
  01-07-2561 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาปกติ
  09-04-2561 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาภาคปกติ
  01-11-2560 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาภาคปกติ
  24-10-2560 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2559 นักศึกษาภาคปกติ
  24-10-2560 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาภาคปกติ
  24-10-2560 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 นักศึกษาภาคปกติ
   
  ตารางแจ้งสอบซ้อน
  รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ แจ้งสอบซ้อน ภาคเรียนที่  1/2565