งบประมาณแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (แยกตามกิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง) รหัสกิจกรรมแยกเป็นสาขาวิชา

สรุปคำของบประมาณสาขาวิชา

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาศิลปศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาอาเซียน

สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์