งบประมาณสาขาวิชาการบริการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

1.โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2.อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างทัศนคติทางด้านงานบริการ

3.อบรมและปฏิบัติการจัดรูปแบบอาหารและเครื่องดื่ม

4.อบรมทักษะทางด้านการท่องเที่ยว

5.อบรมบัณฑิตนักปฏิบัติ ในรายการ Exit exam

6.โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน

7.ฝึกปฏิบัติภาคสนามภาคใต้

8.ฝึกปฏิบัติภาคสนามภาคตะวันออก

9.ศึกษาดูงานโรงแรมตามรายวิชาและเส้นทางตามเงื่อนไขขอรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์

10.ปฏิบัติการภาคสนามเส้นทางต่างประเทศ ตามรายวิชาบังคับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการขอรับประกาศนียบัตร์มัคคุเทศก์ ครั้งที่ 1

11.ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

12.ทัศนศึกษาเส้นทางภาคเหนือตามเงื่อนไขการขอรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์

13.ทัศนศึกษาตามเส้นทางวัด - วัง ในกรุงเทพฯ ตามเงื่อนไขขอรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ของกระทรวงการ

14.ฝึกปฏิบัติภาคสนามเส้นทางอีสานใต้ ตามรายวิชาและเส้นทางบังคับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

15.อบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

16.อบรมทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษการสัมภาษณ์งานและเฉพาะทาง TOEIC

17.การนิเทศก์นักศึกษาฝึกระสบการณ์วิชาชีพ

18.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเทียวและการโรงแรม

19.ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1

20.พิธีบายศรีสู่ขวัญ วอล์คแรลลี่และกิจกรรมสานสายใยสัมพันธ์