1.โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2.อบรมและประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

3.โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

4.ปฏิบัติการฝึกเทคนิคการให้การศึกษาชุมชน : บูรณาการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5.อบรมภาษาอังกฤษเพื่องานพัฒนาชุมชน

6.เรียนรู้และฝึกอบรมกระบวนการทำงานพัฒนาชุมชนตามแนวทางศาสตร์พระราชา

7.สัมมนาการพัฒนาชุมชน

8.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักจัดการโครงการพัฒนาชุมชนมืออาชีพ

9.เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

10.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน