1.โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2.อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมวงดนตรีไทย และดนตรีสากล

3.อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติทางดนตรี สำหรับครูดนตรี

4.โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน

5.สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมพิธีไหว้ครู และครอบครูดนตรี

6.พัฒนาศักยภาพดนตรีแก่ครูดนตรี

7.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

8.พัฒนาทักษะทางดนตรีไทยและดนตรีสากล

9.พัฒนาทักษะทางดนตรีไทยและดนตรีสากล

10.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักดนตรี

11.ประกวดดนตรี เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางดนตรีแก่เยาวชน

12.จิตอาสาพัฒนาชุมชน

13.เสนอผลงานดนตรีนิพนธ์

14.เผยแพร่และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรี

15.จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง