1.โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2.อบรมเชิงปฏิบัติการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

3.อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

4.ส่งเสริมการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

5.โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน

6.การปรับพื้นฐานความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

7.การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

8.ปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา

9.ศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทั้งระยะไกลและระยะใกล้

10.การสัมมนาวิชาการทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

11.โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

12.ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบรรณารักษ์