1.โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

2.ปฐมนิเทศและปรับพื้นความรู้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาภาษาจีน

3.นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน

4.นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาจีน

5.โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

6.สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.ภาษาและวัฒนธรรมจีนสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

8.เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาจีน

9.ค่ายบริการวิชาการภาษาจีน

10.กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาไทย-จีน

11.เตรียมความพร้อมเชิงปฎิบัติการภาษาอังกฤษ TOEIC

12.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

13.ศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน-ไทย(Guangxi)

14.ศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน-ไทย (Yunnan)