1.โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

2.กิจกรรมปฐมนิเทศ

3.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

4.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์หนังสือสู่สื่อการสอน

5.กิจกรรมครูภาษาไทยมืออาชีพ

6.กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

7.กิจกรรมภาษาถิ่นสัญจร

8.กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ภาษาไทย

9.โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

10.สัมมนาปัญหาการสอนภาษาไทย

11.สัมมนาการใช้ภาษาไทย

12.สัมมนานวัตกรรมการสอนภาษาไทย

13.ตามรอยวรรณกรรม

14.สร้างสรรค์งานประพันธ์

15.อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมในการสอนภาษาไทย

16.พัฒนาทักษะภาษาไทย