1.โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน

2.ตามรอยโครงการในพระราชดำริ

3.อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์

4.ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

5.ภาษาพาสารในงานสื่อมวลชน

6.เสวนาเส้นทางนักแปล

7.โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

8.การบรรณาธิการกิจในสื่อออนไลน์

9.อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ

10.สัมมนาภาษาไทยกับโอกาสทางธุรกิจ

11.พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการออกแบบสื่อภาษาไทย

12.บูรณาการภาษา สร้างจิตอาสา พัฒนาสังคม

13.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

14.สำรวจอัตลักษณ์ไทยในท้องถิ่น