1.โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

2.ค่ายภาษาอังกฤษ

3.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

4.โครงการปัจฉิมนิเทศ

5.โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาอังกฤษ

6.การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่  21

7.สัมมนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่  21

8.โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

9.พัฒนาทักษะของคนแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

10.การปฏิบัติการผู้ช่วยครูในโรงเรียนในท้องถิ่น (Teacher Assistant Practice)

11.บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

12.การพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

13.มุมภาษาอังกฤษน่ารู้ (English Corner)

14.คลินิกภาษาอังกฤษ (English Clinic)