1.โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2.พัฒนาภาวะผู้นำทางรัฐประศาสนศาสตร์

3.อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ

4.ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการบริหารงาน

5.โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

6.ค่ายพุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

7.ประชุมนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

8.จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสนองพระบรมราโชบายนายหลวงรัชกาลที่ 10

9.พัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์

10.จัดทำวารสารวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์และสื่อประชาสัมพันธ์

11.ระชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

12.นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์

13.เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์

14.บัณฑิตคืนถิ่น

15.ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์

16.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมบัณฑิตนักปฏิบัติ

17.อบรมปรับพื้นฐานความรู้รัฐประศาสนศาสตร์สำหรับนักศึกษาใหม่

18.เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและการบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น