1.โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน

2.กิจกรรมศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม

3.กิจกรรมสัมมนาวิชาการศิลปศึกษา

4.กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางศิลปศึกษา

5.โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

6.กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา

7.กิจกรรมบูรณาการความรู้ทางศิลปศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์และสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์

9.โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

10.ค่ายศิลปะอาสาและค่ายศิลปะเด็ก

11.อบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพระบายสีสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12.ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลปศึกษา