1.โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2.อบรมเชิงปฏิบัติการทางประวัติศาสตร์ เพื่อจัดทำองค์ความรู้สร้างสรรค์สื่อด้วยตนเอง

3.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะการสอนประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

4.อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณผู้เรียนด้วยกระบวนการพุทธจิตตปัญญาศึกษา

5.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากดินสู่ดาว

6.โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน

7.คณาจารย์สาขาสังคมศึกษาพบผู้ใช้บัณฑิต

8.บูรณาการความรู้สังคมศึกษาสู่ชุมชน

9.ค่ายพัฒนาทักษะสังคมศึกษา “พี่สอนน้อง”

10.พัฒนาทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติ การผลิตสื่อการสอนสังคมศึกษาเชิงสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์

11.นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 - 2

12.การบูรณาการการปฏิบัติการภาคสนามภูมิศาสตร์กายภาพสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้

13.การบูรณาการการปฏิบัติการภาคสนามระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้

14.พัฒนาทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติการเป็นกรรมการตัดสินมารยาทไทยและสวดมนต์หมู่

15.การบูรณาการการปฏิบัติการภาคสนามภูมิศาสตร์ประเทศไทยสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้

16.กิจกรรมค่ายห้องเรียนแห่งความสุขปลูกฝังคุณธรรมความเป็นครู