1.โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2.พัฒนาทักษะทางอินเทอร์แอคทีฟ AR 2 มิติ และ 3 มิติ

3.พัฒนาทักษะทางทัศนศิลป์

4.พัฒนาทักษะการถ่ายภาพ และทักษะการตัดต่อ

5.พัฒนาทักษะการออกแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น Smart Design Model

6.โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

7.เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพนักออกแบบดิจิทัลอาร์ต

8.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม

9.นิทรรศการศิลปนิพนธ์ออกแบบดิจิทัลอาร์ต ครั้งที่ 6

10.อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพในสตูดิโอขั้นสูง

11.ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต

12.จัดซื้ออุปกรณ์แสดงภาพเสมือนจริงสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบสวมศีรษะ (Virtual Reality Headsets for mobile)

13.โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา

14.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

15.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล