โครงการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (ธัชชา : TASSHA)   23  มิถุนายน 2565

วิดีโอแนะนำเกี่ยวกับ ธัชชา

วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ V2 [VERSION ENGLISH]

วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ V2 [VERSION THAI]

รายการ Rajabhat Talk บันทึกเทปงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม