หลักสูตรการจัดการการบริการการท่องเที่ยวและสุขภาพนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)

1.

อาจารย์ดร.นิพล  เชื้อเมืองพาน

Ph.D.

Tourism (Ecotourism)

2.

อาจารย์นิลุบล  คงเปรม

ศศ.ม.

กการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์  เล็กสุมา

ปร.ด.

การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

4.

อาจารย์  ดร.มัชฌิมา  อุดมศิลป์

ปร.ด.

การจัดการ: การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก  มูลมิตร

วท.ม. 

การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม