หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

1. อาจารย์ ดร.ภคพร หอมนาน ศป.ด. ศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต
2. อาจารย์กรวิภา เลาศรีรัตนชัย ศษ.ม. นาฎศิลป์ไทยศึกษา
3. อาจารย์ณฤภัค อาขวานนท์ ศป.ม. ศิลปะการแสดง
4.

อาจารย์บงกช ทิพย์สุมณฑา

ศป.ม. ศิลปะการแสดง
5. อาจารย์ธนสิทธิ์ ชมชิด ศป.ม. ศิลปะการแสดง