1.  เรื่อง การรับราชการทหาร

2. เรื่อง งานนักศึกษาวิชาการทหาร

3. เรื่อง ทุน กยศ

                อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4. บัตรกิจกรรม

แหล่งข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา

5. ข่าวประชาสัมพันธ์

 19/07/2564  :  หลักเกณฑ์การกู้ยืมกยศ.ปี 2564 

 27/10/2564  : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติประจำ ปี 2564
22-12-2564   :  ประกาศจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

http://loannpru.npru.ac.th/alnpru/index.php

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนยอดกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความวิริยะอุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร และมีความกตัญญู ทำงานหารายได้ช่วยเหลือบิดามารดาหรือผู้อุปการะ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

1. เป้าหมาย นักศึกษาภาคปกติ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำนวน 60 ทุน รวมเป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

2. โดยคำนวณสัดส่วนจากจำนวนนักศึกษาที่สังกัดคณะ จำนวน 5 คณะ
เป็นเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
3.1 คณะพยาบาล จำนวน 2 ทุน
3.2 คณะครุศาสตร์ จำนวน 5 ทุน
3.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 16 ทุน
3.4 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 17 ทุน
3.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 20 ทุน

3. รับสมัครโดยตรงที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หรือทางออนไลน์ http://loannpru.npru.ac.th/alnpru/scholnp...

Welcome to สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (npru.ac.th)