ภาคเรียนที่ 2-2562 ภาคปกติ

สาขาวิชาวิชาภาษาจีน

1500137การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน

1573610 ไวยากรณ์จีน

2913241 ภาษาจีนเบื้องต้น

1500137 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน(

1573610 ไวยากรณ์จีน

1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

1572306 INTERMEDIATE CHINESE 2

2913242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1551161Listening and Speaking skills in Business2

1552101 English language Learning through Drama

1552603Mass Media English

1553603 English of Logistics Management

1554606English Classroom Language

1551110 WRITING FOR COMMUNICATION

1552107 การเขียนอนุเฉท

1552302 วรรณคดีเบื้องต้น

1553603 ENGLISH FOR LOGISTICS MANAGEMENT

1554304 วรรณกรรมเอเชียคัดสรร

1554816 ENGLISH TEACHING MATERIALS AND RESOURCES DEVELOPMENT

4032702 ภาษาอังกฤษสำหรับจุลชีววิทยา 2

8063108 ภาษาอังกฤษสำหรับครูศิลปศึกษา 2

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2000112 การเมืองการปกครองไทย

9011105 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

9011105 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

9012103 การบริหารการคลังและงบประมาณ

9012108 การปกครองท้องถิ่นไทย

9012203 ระบบงานสารบรรณและการจัดงานสำนักงาน

9012502 การบริหารการพัฒนา

9013110 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2

9013110 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2

9013507 ปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 1

สาขาวิชาสังคมศึกษา

1104304 การฝึกปฏิบัติการสอน

2504302 วิธีการสอนสังคมศึกษา 2

2541102 ภมิศาสตร์ประเทศไทย

สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา

1193413 การจัดการเรียนรู้สังคมสึกษาในระดับประถมศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย

1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1542406 คติชนวิทยา

1543232 การศึกษางานวิจัยทางภาษาไทย

สาขาศิลปศึกษา

8063401 สุนทรียศาสตร์ทางศิลปศึกษา

8071701 หลักการออกแบบและเขียนแบบ

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

2913305 การออกแบบเครื่องดื่มและงานบาร์เทนเดอร์

สาขาการพัฒนาชุมชน

2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

2531361 กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน

2532370 เครือข่ายในการพัฒนาชุมขน

2534901 สัมมนาการพัฒนาชุมชน

ภาค กศ.พป.

สาขาวิชาภาษาไทย

1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

1542116 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย

1543111 การแปลและตีความ

1543114 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาไทย

15421110 การเขียนเชิงสร้างสรรค์

สาขาการพัฒนาชุมชน

2531362 การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน

2532205 ภูมิปัญญาไทย

2533377 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน 2

2533468 เทคนิคการจัดการฝึกอบรมและนันทนาการชุมชน

2534460 วิทยากรกระบวนการกับการทำงานเป็นทีม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

9012110 ปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาตร์ 2