สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 1. อาจารย์ ดร.นิพลเชื้อเมืองพาน
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์เล็กสุมา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนกมูลมิตร์
 4. อาจารย์ ดร.วงศ์ระวิทย์น้อมนำทรัพย์
 5. อาจารย์ ดร.มัชฌิมาอุดมศิลป์
 6. อาจารย์ ดร.กิตติทัชเขียวฉะอ้อน
 7. อาจารย์ ดร.สิริพรเขตเจนการ
 8. อาจารย์ถิรนันท์ประทุม
 9. อาจารย์อารีรัตน์ฟักเย็น
 10. อาจารย์นิลุบลคงเปรม
 11. อาจารย์ภุชงค์กรจินดาผล
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนาสุตมาตร
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธวิวรรณ
 3. อาจารย์ ดร.พรรณระพีบุญเปลี่ยน
 4. อาจารย์ ดร.สรายุทธ์โชติรัตน์
 5. อาจารย์วรชินมั่งคั่ง
 6. อาจารย์อรรณพเรืองมณี
 7. อาจารย์อานนท์ห่อสกุลสุวรรณ
 8. อาจารย์สิรภพสิทธิ์สน
 9. อาจารย์สุธินันท์โสภาภาค
สาขาวิชานิติศาสตร์
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพรตันณีกุล
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาฎนภาชูดวง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศชูดวง
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ลีละพัฒนา
 5. อาจารย์สนธยาโจมกัน
 6. อาจารย์ฉลองบูรณ์เพ็งลำ
 7. อาจารย์อุมาพรสิทธิบูรณาญา
 8. อาจารย์พงษ์บวรประสูตร์แสงจันทร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพาผลสงเคราะห์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรีบุญศรีงาม
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยลักษณ์อมรสิริพงศ์
 4. อาจารย์ไพโรจน์แก้วเขียว
 5. อาจารย์ธาราจันทร์อนุ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัยศรีเมือง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชาบัวแย้ม
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถอิ่มดี
 4. อาจารย์ ดร.สุธิดาสองสีดา
 5. อาจารย์พีรพัฒน์พันศิริ
 6. อาจารย์ศานติกรพินยงค์
 7. อาจารย์ ดร.ภรสรัญแก่นทอง
สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต
 1. อาจารย์ ดร.นพรัตน์กุมภะ
 2. อาจารย์มนตราตรีชั้น
 3. อาจารย์อลงกรณ์ศุภเอม
 4. อาจารย์สมโชคเนียนไธสง
 5. อาจารย์อรรถอารีรอบ
 6. อาจารย์โอภาสแก้วต่าย
 7. อาจารย์ธีร์คำหอม
สาขาวิชาภาษาจีน
 1. อาจารย์ ดร.สาวิตรีตนสาลี
 2. อาจารย์อัมพรวรานนท์วนิช
 3. อาจารย์วิภาวีวันละ
 4. อาจารย์นัฎฤดีปั้นกิจวานิชเจริญ
 5. อาจารย์จักรกฤชแนมสมบัติ
 6. อาจารย์ ShenYe
 7. อาจารย์ ดร.กันสินีย์จตุพรพิมล
สาขาวิชาศิลปศึกษา
 1. อาจารย์เก่งกาจต้นทองคำ
 2. อาจารย์วัชรพลหงษ์ทอง
 3. อาจารย์ ดร.วิรัตน์ปิ่นแก้ว
 4. อาจารย์ ดร.พิบูลย์มังกร
 5. อาจารย์จารุวรรณนครจารุพงศ์
 6. อาจารย์ ดร.ธวิทวงศ์พลาย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมานิลทองคำ
 2. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธนปพนภูสุวรรณ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์สุวรรณศรี
 4. ผู้ช่วยศาตราจารย์สมยศสืบจากดี
 5. อาจารย์ไตรภพสุวรรณศรี
 6. อาจารย์ ดร.รุ่งนภาเพ่งรุ่งเรืองวงษ์
 7. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์สืบญาติ
 8. อาจารย์บรรพตกิติสุนทร
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณปิ่นแก้ว
  2. อาจารย์พงษธรเครือฟ้า
3. อาจารย์สุรพงษ์ประเสริฐศักดิ์
4. อาจารย์ศิริญญาอารยะจารุ
5. อาจารย์ศิริวัฒน์แสนเสริม
6. อาจารย์กฤติยาแก้วสะอาด
 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษมนเพียรเสมอ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทิตตาพูพะเนียด
 3. อาจารย์กุลยาสกุลนคร
 4. อาจารย์นงนุชยังรอด
 5. อาจารย์ธงชัยแซ่เจี่ย
 6. อาจารย์จินตนาเหลือล้น
 7. อาจารย์ขอบคุณสมบูรณ์วงค์
สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศอัตรเนตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพรโกศิยะกุล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยาวิริยารัมภะ
 4. อาจารย์ ดร.เตือนใจคดดี
 5. อาจารย์เนตรนภาวรวงษ์
 6. อาจารย์จิรศุภาปล่องทอง
สาขาวิชาสังคมศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสนันกรบุญมา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์พูลสวัสดิ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์จินดาวัฒนภูมิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนาแซ่อึ๊ง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกอรสว่างศรี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรภณสุนทร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีนวลหอม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพงศ์มีทอง
9. อาจารย์ ดร.ยศพรธ์วรรชนะ 
10. อาจารย์เศรษฐพงษ์ปุจฉาการ
11. อาจารย์พินธกรนามดี
12. อาจารย์ปัญญารุ่งเรือง
13. อาจารย์ญาณภัทรยอดแก้ว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทร์ธีราปัชชา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ดนัยวรจิตติพล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณีสีนาค
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกเนตรวรวงษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลนาปฐมชัยวัฒน์
6. ผู้ช่วยศาตราจารย์อินทิรากุลวิเชียร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลีรัตน์เล้าอรุณ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจาสุขพัฒน์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุชเอกพงษ์เผ่า
10. อาจารย์ ดร.กนกวรรณสุทธิพร
11. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตาบุญบงกชรัตน์
12. อาจารย์ ดร.นารีมาแสงวิมาน
13. อาจารย์ ดร.ศศิธิดาสาหร่ายวัง
14. อาจารย์นภวรรณโชติกะมงคล
15. อาจารย์เนตรนภาสวยสี
16. อาจารย์จันทราพรมปาน
17. อาจารย์นุพงษ์ภูศรี
18. อาจารย์กุสุมาพิทักษ์วงศ์
19. อาจารย์เบญจวรรณเปล่งขำ
20. อาจารย์ดวงจิตรสุขภาพสุข
21. Miss ArleneDe Castro Bobadilla
22. อาจารย์ไพศาลเพ็งสวย
 
สาขาวิชานาฎศิลป์และศิลปะการแสดง
1. อาจารย์กรวิภาเลาศรีรัตนชัย
2. อาจารย์ณฤภัคอาขวานนท์
3. อาจารย์บงกชทิพย์สุมณฑา
4. อาจารย์ธนสิทธิ์ชมชิด
5. อาจารย์ ดร.ภคพรหอมนาน
กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์บุญช่วย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรภัทราเขียวชะอุ่ม
3. อาจารย์พัชรมนโตสุรัตน์
4. อาจารย์ไพรินทร์มากเจริญ
กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์บุญช่วย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรภัทราเขียวชะอุ่ม
3. อาจารย์พัชรมนโตสุรัตน์
4. อาจารย์ไพรินทร์มากเจริญ
 ประกาศ ณ  วันที่  23 มีนาคม พ.ศ. 2566