ประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education)

[  ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

 1-4-2558  จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

 

[ แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ]

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557) PDF
แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557) Word
แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558 )
ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559
แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562 – 2566 (ผ่านกรรมการประจำคณะ 6 พ.ย. 62)

[ คู่มือเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ ]

หนังสือคู่มือการประกันคุณภาพ  
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 
คู่มือระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 
แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ /งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวอย่างกระดาษทำการบริหารความเสี่ยง
คู่มือ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 2564
 

รายการหลักฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จำแนก ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ประจำ ปีการศึกษา 2556

[ เอกสารดาวน์โหลด ]

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
บันทึกภาคสนาม หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
บันทึกภาคสนาม หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2560
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน มคอ.7 ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน เกณฑ์ปี 58
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน มคอ.7 ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน เกณฑ์ปี 48
แบบฟอร์ม(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์
แบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร
แบบการยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online
แบบประเมินสำหรับนักศึกษา(การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษา)
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
แบบสำรวจการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
แบบเพิ่มข้อมูลอาจารย์ในสาขา

การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  ของ สกอ   (10-1-2562)
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับ อุดมศึกษา   (10-1-2562)
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา-ระดับหลักสูตร-รอบ-6-เดือน-ปี61-เกณฑ์-48
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา-ระดับหลักสูตร-รอบ-6-เดือน-ปี61-เกณฑ์-58

 

การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลอาจารย์ในสาขา
แบบการยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online )
รายละเอียด การเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ประกันหลักสูตร 61
แบบประเมินสำหรับนักศึกษา(การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษา)
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

บันทึกภาคสนาม เกณฑ์ 48 ปีการศึกษา 2561
บันทึกภาคสนาม เกณฑ์ 58 ปีการศึกษา 2561
ฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการดำเนินงาน(มคอ.7)ระดับหลักสูตร-12-เดือน 48 ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการดำเนินงาน(มคอ.7)ระดับหลักสูตร-12-เดือน 58 ปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 

​เอกสารที่เกี่ยวข้อง

​----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------