ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยา  วิริยารัมภะ
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทย (ค.บ.)

อาจารย์ธงชัย  แซ่เจี่ย
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทร์ธีรา  ปัชชา
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

อาจารย์วิภาวี  วันละ
ประธานสาขาวิชา ภาษาจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกุล 
ประธานสาขาวิชา นิติศาสตร์

​อาจารย์บรรพต  กิติสุนทร
ประธานสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสนันกร  บุญมา
ประธานสาขาวิชา สังคมศึกษา

อาจารย์ ดร.สุธิดา   สองสีดา
ประธานสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์  ฟักเย็น
ประธานสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพา   ผลสงเคราะห์
ประธานสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

อาจารย์จารุวรรณ  นครจารุพงศ์
ประธานสาขาวิชา ศิลปศึกษา

อาจารย์ศิริญญา  อารยะจารุ
ประธานสาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์

อาจารย์ ธีร์ คำหอม
ประธานสาขาวิชา ออกแบบดิจิทัลอาร์ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชนา สุตมาตร
ประธานสาขาวิชา ดนตรีศึกษา

อาจารย์กรวิภา   เลาศรีรัตนชัย
ประธานสาขาวิชา
นาฎศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์  บุญช่วย
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา