แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

พ.ศ. 2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

>>> แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

พ.ศ. 2562 – 2566

>>> แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562 – 2566 (25-1-2562)