บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
สำนักงานคณบดี  
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ
:: งานบริหารทั่วไป ::   :: งานวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา ::
         


หัวหน้างานบริหารทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ปริญญาตรี  : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี)

 งานการเงินและงบประมาณ

   


หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา

 

 

 

 

นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ    

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ปริญญาตรี  : ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)
งานธุรการ  

https://short.npru.ac.th/843
 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปริญญาตรี  : ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
งานโสตทัศนูปกรณ์

https://short.npru.ac.th/844

นางสาวสุธาทิพ รุ้งทองนิรันดร์     นางสาวสารินี วัฒนแสนชัย

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ปริญญาตรี  : ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

งานบุคคล

https://short.npru.ac.th/84a

 

 

พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เลขานุการคณะ
ปริญญาตรี  : บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด)
ปริญญาโท : บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)

งานวิชาการ

https://short.npru.ac.th/84c

นางสาวอ้อมนภา จำปาอ่อน   นางสาวกนกวรรณ แอ่นศรี 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการการศึกษา 
ปริญญาตรี  : 
วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์)
ปริญญาโท : ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
งานพัสดุ

https://short.npru.ac.th/83u

 


พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี  :  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ปริญญาโท :
กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

งานวิชาการ

https://short.npru.ac.th/845

 

นางสุดารัตน์ เลศงาม   นางสาว จิราภรณ์  ชัยมงคล

 

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
ปริญญาตรี  :  บริหารธุรกิจบัณฑิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานประคุณภาพการศึกษา

https://short.npru.ac.th/84b

 


พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี  : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

งานคอมพิวเตอร์

https://short.npru.ac.th/84d

ว่าที่ ร.ต.ชัชชัย หอมฟุ้ง   นายธัญวสุ ไพบูลย์

ลูกจ้างชั่วคราว
ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปริญญาตรี : ศศ.บ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
     
นางสาวสุวิมล พรสุดาชัย      

ลูกจ้างชั่วคราว
ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ (การท่องเที่ยวและการโรงเเรม)
     
นางสาวจิตสุภา รุ่งเรือง      
       
:: บุคลากรประจำอาคาร ::      


นักการประจำ

อาคาร มนุษยศาสตร์ ฯ
ชั้น 1-4

     
นางสาวน้ำอ้อย  สังข์เสือโพธิ์      


นักการประจำ

อาคารทวารวดี ชั้น 2,4

     
นางสาวธนิฐดา ทรัพย์เมือง      


นักการประจำ

อาคารทวารวดี  ชั้น 1,3

     
นางจันจิรา สนสินไชย      

 

 

       รอการปรับปรุง

 

 


นักการประจำ

อาคารร้อยปีฝึกหัดครูไทย
ชั้น 1-4

     
นางลำไย   ชาวหนองแซง      

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ชั้นที่ 1 สำนักงานคณบดี

034-109300 ต่อ 3334 - 3335