ปรัชญา        : “สร้างองค์ความรู้สหวิทยาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์       : “สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคมท้องถิ่น ชาติ
                          และ
นานาชาติ”

ค่านิยมหลัก

เอกลักษณ์   : “บูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์     : “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ”  

พันธกิจ          : 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและขยายโอกาสทางการศึกษา

                         2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

                         3. บูรณาการศาสตร์เพื่อการวิจัย บริการวิชาการ และสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
                             และสังคม

                         4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

                         5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นยุทธศาสตร์

                             1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญตามความต้องการ
                              ของประเทศ

               2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลิตบัณฑิตครู ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค

               3. วิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณค่า             

               4. องค์กรแห่งความสุข มีเสถียรภาพบริหารจัดการด้วยธรรมภิบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                   มุ่งสู่ Smart faculty

               5. ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

                            1. บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งระดับชาติ
                             และนานาชาติ

                         2. บัณฑิตครูเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค และสถานศึกษาได้รับการยกระดับ

                         3. ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ตอบสนองความต้องการและยกระดับท้องถิ่นและสังคม
                             สู่ Smart Community

                         4. เป็นองค์ Smart Faculty

                         5. เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเกิดมูลค่าเพิ่ม