สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)

 

 

 


ปริญญาโท :ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : กศ.บ.

ภาษาไทย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

 
   ผศ.วิริยา  วิริยารัมภะ  
  ประธานสาขาวิชา  
 

 

ปริญญาเอก : ปร.ด.
(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท : ศศ.ม.
(การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาไทย)
สถาบันราชภัฏนครปฐม


 

ผศ.ดร.ชวนพิศ  อัตเนตร์       
 

 

ปริญญาโท : ศศ.ม.
(การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : ค.บ. ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สถาบันราชภัฏนครปฐม


 
ผศ.ศิวพร     โกศิยะกุล      
 

 

ปริญญาเอก : ปร.ด. 
(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท :ศษ.ม.
(การสอนภาษาไทย)
M.F.E.(Teaching Thai Language) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ.ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร


 
อาจารย์ ดร.เตือนใจ  คดดี      
 ปริญญาเอก : อ.ด.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : อ.ม.(ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (ภาษาไทย)(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร


 
อาจารย์ ดร.เนตรนภา  วรวงษ์     
 

 

ปริญญาโท : ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์ )
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


 

อาจารย์จิรศุภา  ปล่องทอง