สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

 

   

อาจารย์ธงชัย   แซ่เจี่ย

ปริญญาโท : ศศ.ม.(ภาษาไทย) M.A.(thai)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    ประธานสาขาวิชา  
 
 

 

ปริญญาโท : อ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ.
การสอนภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร


 
ผศ.ปทิตตา   พูพะเนียด    
 
 

 

ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร


 
ผศ.วรรษมน   เพียรเสมอ     
 
 

 

ปริญญาเอก :   ปร.ด. (ภาษาไทย)  Ph.D. (Thai) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปริญญาโท : กศ.ม.(ภาษาไทย) M.Ed.(thai)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 
อาจารย์ ดร.จินตนา  เหลือล้น  
 

 

กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม. (วรรณคดี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาไทย)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา


 
อาจารย์นงนุช   ยังรอด    
 

 

 

ปริญญาโท : อ.ม.(วรรณคดีเปรียบเทียบ )
M.A.(Comperative Literature)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี : อ.บ.(ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร


 

อาจารย์ขอบคุณ   สมบุรณ์วงศ์