สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
http://pgm.npru.ac.th/engprogram/
http://pgm.npru.ac.th/ebc/
http://pgm.npru.ac.th/english/

       

 

ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ )
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

    ผศ.อินทร์ธีรา   ปัชชา  
    ประธานสาขาวิชา  
  ปริญญาเอก : Ph.D. (Composition and TESOL),Indiana University of Pennsylvania, USA
ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ )มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ )
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ผศ.ดร.กันต์ดนัย  วรจิตติพล  
 
 
  ปริญญาเอกPh.D. English as an International Language (EIL) Kasetsart University
ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม
 
ผศ.ดร.กนกเนตร  วรวงษ์    
 
  ปริญญาเอก : ปร.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : ศศ.ม.( ภาษาศาสตร์ประยุกต์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูนครปฐม
 
ผศ.ดร.ปราณี  สีนาค    
 
  ปริญญาเอก : อ.ด. ( วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : อ.ม.( วรรณคดีเปรียบเทียบ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
 
ผศ.ดร.นารีมา  แสงวิมาน    
 
   ปริญญาโท : ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ผศ.ลลนา   ปฐมชัยวัฒน์    
 
  ปริญญาโท : ศศ.ม.
(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ผศ.อินทิรา  กุลวิเชียร    
 
 

ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสยาม

 
ผศ.อรนุช   เอกพงษ์เผ่า    
 
  ปริญญาโท : ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา (การแปล) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ผศ.รุจา  สุขพัฒน์    
 
  ปริญญาโท : M.Ed. TESOL  University of New England
ปริญญาตรี : ค.บ.( ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏนครปฐม
 
ผศ.วลีรัตน์  เล้าอรุณ    
 
  ปริญญาเอก : ปร.ด. (สหวิทยาการ) Ph.D.(Integrated Science) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท : ศศ.ม. ( ญี่ปุ่นศึกษา )มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : อ.บ. ((ภูมิศาสตร์ (วิชาโทภาษาญี่ปุ่น ))
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  สุทธิพร    
 
  ปริญญาเอก : ปร.ด.(หลักสูตรและการสอนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา    บุญบงกชรัตน์    
 
  ปริญญาเอก : ปรด. (หลักสูตรและการสอนกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : ศศ.ม.( ภาษาอังกฤษ ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
อาจารย์ ดร.ศศิธิดา   สาหร่ายวัง      
 
  ปริญญาเอก :  ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ศศ.ม. ( ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
อาจารย์ ดร.จันทรา  พรมปาน    
 
  ปริญญาเอก :  ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต)

M.A.(MASTER OF ART)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ   เปล่งขำ    
 
  ปริญญาโท : ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
 
อาจารย์นภวรรณ  โชติกะมงคล    
 
  ปริญญาโท : ศศ.ม. ( ภาษาอังกฤษ ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

อาจารย์นุพงษ์   ภูศรี    
 
  ปริญญาโท : ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
อาจารย์เนตรนภา   สวยสี    
 

  ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
อาจารย์กุสุมา   พิทักษ์วงศ์    
 
  ปริญญาโท : ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหดิล
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
อาจารย์ดวงจิตร  สุขภาพสุข    
 
  ปริญญาโท : ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ (English for Professional Development)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
อาจารย์ไพศาล  เพ็งสวย    
 
  B.E.Ed. Cum Laude (Concentrated in Mathematics),
University of Manila, The Philippines
 
AJ. Arlene De Castro   Bobadilla