สาขาวิชาภาษาจีน

 ปริญญาโท : (Chinese International Education) Yunnan Normal University, China. 
ปริญญาตรี : ศ.บ.(ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  อาจารย์วิภาวี  วันละ  
  :: ประธานสาขาวิชา ::  
 

ปริญญาเอก : Ph.D. Program in Curriculum and Pedagogy, Beijing Normal University, China
ปริญญาโท : ศศ.ม.(วรรณคดีจีนสมัยใหม่และ
ร่วมสมัย) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปริญญาตรี : อ.บ.(ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 
 อาจารย์ ดร.สาวิตรี   ตนสาลี  
 

ปริญญาเอก : ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์)  มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) ,
ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 
อาจารย์ ดร.กันย์สินี  จตุพรพิมล
 
   
 
ปริญญาโท : ศษ.ม. การสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
(Chinese International Education) Guangxi University for Nationalities,China.
ปริญญาตรี : B.A. (Chinese Language) HuaqiaoUniversity,China.

 
อาจารย์อัมพร  วรานนท์วนิช    
 

 

ปริญญาโท : Master of Arts   ( M.A.)   Master of Teaching Chinese to Speakers of Other languages  Guangxi University  People's Republic of China (2555)
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย

 
อาจารย์นัฎฤดี  ปั้นกิจวานิชเจริญ  
 
ปริญญาโท : ศศ.ม.
(การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยเทียนจินนอร์มอล
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร


 

อาจารย์จักรกฤช  แนมสมบัติ    
 

Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL), Yunnan Chinese Language and Culture College, Yunnan Normal University, China

Bachelor of Teaching of Chinese as a Second Language, College of Liberal Arts, Zhengzhou University, China

   
อาจารย์ Shen  Ye    
 
   

>> ว็บไซต์สาขาวิชาภาษาจีน  << 
  ห้องพักอาจาย์ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เบอร์โทร  034-109300  ต่อ 3338-9