สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  :: http://pgm.npru.ac.th/lis/

   

 

ปริญญาโท : ศศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครปฐม

  ผศ.นิพา    ผลสงเคราะห์  
  ประธานสาขาวิชา  
 
 

 

ปริญญาโท : ศศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม

 
ผศ.นุชรี  บุญศรีงาม     
 
 

 

ปริญญาโท : อ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : อ.บ. (ภาษาอังกฤษ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
ผศ.วลัยลักษณ์   อมรสิริพงศ์     
 
 

 

 กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม


 

 

 ผศ.ธารา จันทร์อนุ   
 

  ปริญญาโท :  ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
ปริญญาตรี : กศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว     
 
เบอร์ภายใน 3353