โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

   

ปริญญาเอก : ปร.ด.(อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : สค.ม. (อาชญาวิทยาและ การบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    รศ. ดร.ปิยะพร  ตันณีกุล 
    ประธานสาขาวิชา  
 
 

ปริญญาโท : น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
ผศ.ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา    
 
 

ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 
ผศ.นเรศ  ชูดวง     
 
 

ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 
ผศ.นาฎนภา  ชูดวง    
 

 

ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
อาจารย์พงษ์บวร  ประสูตร์แสงจันทร์    
 
 

ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี :น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
อาจารย์อุมาพร  สิทธิบูรณาญา    
 
 

ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายอาญาและการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 
อาจารย์สนธยา   โจมกัน    
 
 

ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
อาจารย์ฉลองบูรณ์  เพ็งลำ