สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

         
 

 

 

 

อาจารย์บรรพต   กิติสุนทร

ปริญญาโท : ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานสาขาวิชา
   
 

ผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา  นิลทองคำ

ปริญญาเอก : ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์ )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 
 
   
  

ผศ.ดร.ธนปพน   ภูสุวรรณ

ปริญญาเอก : ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา)  มหาวิทยาลัยบรูพา
ปริญญาโท : รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี : น.บ.(นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 
   
  

ผศ.ดร.กรรณิการ์   สุวรรณศรี

ปริญญาเอก :  ปร.ด. (สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยศิลปากรปริญญาโท : รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 

 
   
 

ผศ.สมยศ   สืบจากดี

ปริญญาโท : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
M.P.A Public Administration
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ.(การสอนมัธยมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 
   
 

อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

ปริญญาเอก : ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท : พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ.บ.(อักษรศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 
 
   
   

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์   สืบญาติ

ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
สาขาการบริหารการเงินการคลัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : B.B.A.(บริหารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร.บ.รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


 
 
   
 

อาจารย์ไตรภพ  สุวรรณศรี

ปริญญาโท : รป.ม. (การปกครองส่วนท้องถิ่น )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง