สาขาวิชาสังคมศึกษา :: เว็บไซต์สาขาวิชา http://pgm.npru.ac.th/ss/

 
   
    

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.ฉัตรสนันกร บุญมา

ปริญญาเอก : ปร.ด.
(ปรีชญาและศาสนาตะวันออก)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : M.A. ( Master of Art in Buddhit Philosophy พุทธปรัญา) มหาวิทยาลัยเดลี

ปริญญาตรี : ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ/ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

 
 
    

ผศ.ดร.ปรารถนา   แซ่อึ๊ง

ปริญญาเอก : ปร.ด.
ไทยศึกษา(Ph.D. Thai Studies)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(Burapha University)

ปริญญาโท : ศศ.ม.
(ประวัติศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
 
 

ผศ.ดร.วรากรณ์  พูลสวัสดิ์

ปริญญาเอก : ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท : พธ.ม.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาตรี : พธ.บ.(จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


 
 
  

ผศ.ดร. สุพิชฌาย์  จินดาวัฒนภูมิ

ปริญญาเอก : Ph.D (History) Dr.B.R.Ambedkar University,
( Agra University ) , India.

ปริญญาโท : ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


 
 
 

ผศ.จิตรภณ  สุนทร

ปริญญาโท : วท.ม.(ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี :  อ.บ.(ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร


 
 
 

ผศ.กนกอร  สว่างศรี

ปริญญาโท : อ.ม.(ประวัติศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(มานุษยวิทยา)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร


 
 

 

ผศ.วัลลี  นวลหอม

ปริญญาโท : อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญาาตรี : ศษ.บ.(สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร


 
 

 

ผศ.ธิติพงศ์  มีทอง

ปริญญาโท : ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์ยุโรป) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์


 

 
 

อาจารย์ ดร.ยศพรธ์  วรรชนะ

ปริญญาเอก : ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : วท.ม. (การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปริญญาตรี : กศ.บ.(สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 
 
 

อาจารย์ ดร.เศรษฐพงษ์  ปุจฉาการ

ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการทางปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปริญญาตรี : ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 
 

 อาจารย์ปัญญา  รุ่งเรือง

ปริญญาโท : ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(สังคมศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร


 

 
 

อาจารย์พินธกร  นามดี

ปริญญาโท : ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 
 
   

อาจารย์สุเมธี  หาญเจริญทรัพย์

กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ