สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน :: เว็บไซต์สาขาวิชา http://pgm.npru.ac.th/cd/

 
   
   
ปริญญาเอก : ปร.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนศริทรวิโรฒ
ปริญญาโท : ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน )
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  อาจารย์ ดร.สุธิดา    สองสีดา
  ประธานสาขาวิชา  
 
  ปริญญาเอก : ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์และชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท : พช.ม. (พัฒนาชุมชน )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

 
ผศ.ดร.พิชชา   บัวแย้ม    
 
  ปริญญาโท : พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
ผศ.ปิยนาถ   อิ่มดี    
 

     ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต


 
ผศ.ธงชัย  ศรีเมือง       
 

  ปริญญาเอก : ปร.ด.การศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
อาจารย์ ดร.ภรสรัญ  แก่นทอง    
 
 

  ปริญญาโท : สส.ม. (การวิจัยทางสังคม )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : พธ.บ. (รัฐศาสตร์
)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 
อาจารย์พีรพัฒน์  พันศิริ    
 
 
  ปริญญาโท : ศศม. (พัฒนาสังคม )
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน )
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 
อาจารย์ศานติกร  พินยงค์