:: สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ::  เว็บไซต์สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ช่อง Youtube  :: MusicEducation NPRU

    ปริญญาโท : ศศ.ม.(ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปริญญาตรี : ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผศ.อัญชนา  สุตมาตร
  ประธานสาขาวิชา  
 
  ปริญญาเอก : ศป.ด สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ศศ.ม (ดุริยางค์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
 

ผศ.ดร.สรายุทธ์   โชติรัตน์

   
 
  ปริญญาโท : ศศ.ม.(ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ค.บ.(ดนตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 
ผศ.ศราวุธ   วิวรรณ    
 
  ปริญญาเอก : ปร.ด.(ดุริยางคศิลป์ แขนงดนตรีวิทยา) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท : ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ดุริยางค์ไทย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 
อาจารย์ ดร.พรรณระพี   บุญเปลี่ยน    
 
    ปริญญาโท : ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม


 

อาจารย์วรชิน  มั่งคั่ง    
 

  ปริญญาโท : ศศ.ม.(ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ดุริยศิลป์)
มหาวิทยาลัยพายัพ

 
อาจารย์อรรณพ  เรืองมณี    
 
  ปริญญาโท : ศ.ม.(ดนตรี) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปริญญาตรี : ดศ.บ. (ดนตรีปฏิบัติ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อาจารย์อานนท์  ห่อสกุลสุวรรณ    
 
  ปริญญาโท : ศล.ม.(ดนตรี)  มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ดุริยศิลป์) มหาวิทยาลัยพายัพ

 
อาจารย์สิรภพ  สิทธิ์สน    
 
  ปริญญาโท : ศศ.ม.(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศป.บ. (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
อาจารย์สุธินันท์   โสภาภาค