สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ :: เว็บไซต์สาขาวิชาออกนิเทศศิลป์
 Facebook

     


ปริญญาโท : ศ.ม.(ออกแบบผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (ศิลปกรรม )
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

  อาจารย์ศิริญญา  อารยะจารุ
  ประธานสาขาวิชา  
 
 
ปริญญาเอก : ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท : ศป.ม. (นฤมิตศิลป์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ศิลปกรรม )
วิทยาลัยครูนครปฐม
 
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ   ปิ่นแก้ว     
 
   ปริญญาเอก : (ศป.ด.) ศิลปกรรมศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต
(สาขานฤมิตศิลป์) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ปริญญาโท : ศป.ม.(นฤมิตศิลป์)
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์ )
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 
อาจารย์ ดร.พงษธร  เครือฟ้า      
 
  ปริญญาโท : ศศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์ )
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม


 
อาจารย์สุรพงษ์  ประเสริฐศักดิ์      
 
  ปริญญาโท : ค.ม.(ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี :ค.บ. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
อาจารย์ศิริวัฒน์  แสนเสริม     
 

  ปริญญาโท : ศป.ม.(นฤมิตศิลป์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศศ.บ (ออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม


 
อาจารย์กฤติยา  แก้วสะอาด