ปริญญาโทสาขาวิชาศิลปศึกษา ::
เว็บไซต์สาขาวิชาศิลปศึกษา ::  http://pgm.npru.ac.th/artseducation/
Facebook 
 

     
ปริญญาโท : กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (วรรณกรรมสำหรับเด็ก)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    อาจารย์จารุวรรณ  นครจารุพงศ์
    ประธานสาขาวิชา  
   
    ปริญญาเอก : ปร.ด. (การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท : กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศิลปกรรม )
สถาบันราชภัฏนครปฐม
 
  ผศ.ดร.เก่งกาจ  ต้นทองคำ  
   
    ปริญญาเอก : ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท : ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี :
ศศ.บ. (ศิลปกรรม ) สถาบันราชภัฏนครปฐม
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูนครปฐม

 
  อาจารย์ ดร.พิบูลย์  มังกร  
   
     

ปริญญาเอก :ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท : กศ.ม.(ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศิลปกรรม )
สถาบันราชภัฏนครปฐม


 

   อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว     
   
    ปริญญาเอก : ศศ.ด.ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปริญญาโท : ศป.ม. (ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปริญญาตรี : กศ.บ. (การศึกษาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
  อาจารย์ ดร.ธวิท  วงศ์พลาย    
   
 

 

ปริญญาโท : ศศ.ม. (จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปริญญาตรี : ศ.บ. (จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร


 

  อาจารย์วัชรพล  หงษ์ทอง  
   
    เว็บไซต์สาขาวิชาศิลปศึกษา