สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต  ::  https://short.npru.ac.th/6ql

Facebook  :  Digital ART NPRU    สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

       
   
ปริญญาโท : ศ.ม.(ทัศนศิลป)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ดิจิทัลอาร์ต)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  อาจารย์ธีร์   คำหอม
  ประธานสาขาวิชา  
 
  ปริญญาเอก : ศป.ด.(สาขาทัศนศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ศป.ม. นฤมิตศิลป์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ศิลปกรรมและศิลปะประยุกต์ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม
 
ผศ.ดร.นพรัตน์   กุมภะ    
 

 

 

ปริญญาโท : ศป.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์ )
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ศิลปกรรมและศิลปะประยุกต์ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม


 
ผศ.สมโชค   เนียนไธสง    
 
         ปริญญาโท : ศ.ม. (ทัศนศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศิลปกรรม)
วิทยาลัยครูนครปฐม

 
อาจารย์มนตรา   ตรีชั้น      
 

       

ปริญญาตรี :ศป.บ. การออกแบบภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
อาจารย์อลงกรณ์  ศุภเอม   
 
  ปริญญาโท : ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

 
อาจารย์อรรถ  อารีรอบ     
 
  ปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปริญญาตรี : ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
อาจารย์โอภาส  แก้วต่าย