กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา

 

   
ปริญญาเอก : ศศ.ด.(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ร.บ. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
(เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผศ.ดร.สัณหกฤษณ์  บุญช่วย
  ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา  
 
  ปริญญาโท : วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
ผศ.แพรภัทรา   เขียวชะอุ่ม    
 

  ปริญญาเอก : ร.ด.(รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ปริญญาโท : ศศ.ม. สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (พัฒนาเปรียบเทียบเอเชีย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ร.บ.
 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
อาจารย์ ดร.ไพรินทร์   มากเจริญ  
 
 

  ปริญญาโท : ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : ศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
อาจารย์พัชรมน  โตสุรัตน์