สาขาวิชานาฎศิลป์  :: เว็บไซต์
FACEBOOK  ห้องพักอาจารย์  ชั้น 4 อาคารทวารวดี


 

 


ปริญญาโท :ศษ.ม.(นาฎศิลป์ไทยศึกษา ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(นาฎศิลป์ไทยศึกษา)สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  อาจารย์กรวิภา  เลาศรีรัตนชัย
  ประธานสาขาวิชา  
 
  ปริญญาเอก : ศป.ด.(ศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศป.บ. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
อาจารย์ ดร.ภคพร  หอมนาน  
 

  ปริญญาโท : ศป.ม. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : ศป.บ.(นาฎศิลป์ไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 
อาจารย์ณฤภัค   อาขวานนท์  
 
  ปริญญาโท : ศป.ม. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : ศป.บ.(นาฎศิลป์ไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 
อาจารย์บงกช  ทิพย์สุมณฑา  
 
  ปริญญาโท :ศป.ม. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : ศป.บ.(นาฎศิลป์ไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


 

อาจารย์ธนสิทธิ์   ชมชิด