หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน์ ศษ.ม การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กนกเนตร  วรวงษ์ ศษ.ม

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  กุลวิเชียร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วลีรัตน์  เล้าอรุณ  M.Ed.

TESOL 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ ศษ.ม การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ