หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

1. ผศ.ดร.ชวนพิศ  อัตเนตร์ ปร.ด.  หลักสูตรและการสอน
2. ผศ.ศิวพร  โกศิยะกุล ศศ.ม.

การสอนภาษาไทย

3. ผศ.วิริยา  วิริยารัมภะ ศษ.ม. 

การสอนภาษาไทย

4. อาจารย์ ดร.เตือนใจ  คดดี ปร.ด.

หลักสูตรและการสอน

5. อาจารย์จิรศุภา  ปล่องทอง ศศ.ม. 

ภาษาไทย