หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 4 ปี
1. อาจารย์นัฎฤดี  ปั้นกิจวานิชเจริญ MTCSOL. Chinese International Education
2. อาจารย์ ดร.สาวิตรี ตนสาลี Ph.D.   Program in Curriculum and Pedagogy
3. อาจารย์วิภาวี  วันละ MTCSOL. 

Chinese International Education

4. อาจารย์อัมพร  วรานนท์วนิช MTCSOL. 

Chinese International Education

5. อาจารย์ Shen  Ye MTCSOL. 

Chinese International Education