หลักสูตรคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2564

01.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 

หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2563

01. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง

02.หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวและการบริการเชิงสุขภาพ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2562

01 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
02 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
03 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
04 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
05 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
06 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2559

01 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 )
02 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)
03 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 4 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)
04 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
05 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
06 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
07 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 ปี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
08 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 5 ปี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
09 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1
1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558

01 หลักสุตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 5 ปี
02 หลักสุตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 5 ปี

 

หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558