หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

1. อาจารย์ ดร.พิบูลย์  มังกร ศศ.ด.

ศฺิลปวัฒนธรรม

2. อาจารย์ ดร.ธวิท  วงศ์พลาย ศศ.ด. 

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก่งกาจ  ต้นทองคำ กศ.ม. 

ศิลปศึกษา

4. อาจารย์จารุวรรณ นครจารุพงศ์ กศ.ม. 

ศิลปศึกษา

5. อาจารย์ศิริวัฒน์  แสนเสริม ค.ม. 

ศิลปศึกษา